Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Stichting Taekwon-Do Academie Namu Kwan

 

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1               De stichting genaamd “Taekwon-Do Academie Namu Kwan”, hierna te noemen “de stichting”.

1.2               Een deelnemer is een persoon die maandelijks lesgeld afdraagt aan de stichting, en jaarlijks contributie aan ITF-Nederland.

1.3               Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

1.4             Het lesgeld is het bedrag dat maandelijks aan de stichting wordt betaald.

1.5             De Dojang is elke zaal of ruimte waar door de stichting een les wordt verzorgd.

1.6            Een Dobok is een door de ITF wereldbond goedgekeurd Taekwon-Do pak.

 

Artikel 2 – Deelnemers

2.1               De stichting bestaat uit jeugd, junior en senior deelnemers.

2.2               Een jeugddeelnemer is een deelnemer die de leeftijd van 13 jaar  nog niet heeft bereikt .

2.3               Een juniordeelnemer is een deelnemer ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar.

2.4               Een seniordeelnemer is een deelnemer die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

 

Artikel 3 – Inschrijven als deelnemer

3.1               Bij deelname aan door de stichting georganiseerde trainingen op vaste basis  is inschrijving als deelnemer bij de stichting en als lid  bij Taekwon-Do bond ITF-Nederland vereist.

3.2               Inschrijving bij de stichting loopt uitsluitend volgens de procedure in dit artikel.

3.3               Inschrijven als deelnemer van de stichting en als lid van ITF-Nederland geschiedt door het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier , waarbij is akkoord gegaan tot het machtigen van de stichting voor het incasseren van het maandelijkse lesgeld en het machtigen van ITF-Nederland tot het incasseren van de jaarlijkse contributie. Het inschrijfformulier dient ondertekend te worden door de rekeninghouder.

3.4               Het bestuur draagt er zorg voor dat personen die zich hebben ingeschreven als deelnemer van de stichting, worden ingeschreven als lid bij ITF-Nederland.

3.5               Een inschrijving als deelnemer kan alleen worden afgewezen door het bestuur indien een meerderheid van het bestuur van mening is dat de inschrijving schade zou kunnen toebrengen aan het functioneren  of de goede naam van de stichting en/of van ITF-Nederland.

 

Artikel 4 – Uitschrijven als deelnemer

4.1               Uitschrijven als deelnemer geschiedt door het indienen van een volledig ingevuld uitschrijfformulier  of door op een andere schriftelijke manier te laten weten geen deelnemer meer te willen zijn aan de stichting.

4.2               Uitschrijvingen worden in behandeling genomen per eerste van de maand en er geld een opzegtermijn van één maand.

4.3               De opzegging zal in de eerste gelden vanaf de eerste volgende kalandermaand tenzij anders aangegeven door opzegger

4.4               Door opzegging als deelnemer bij de stichting wordt ook het lidmaatschap bij ITF-Nederland opgezegd.

 

Artikel 5 – Opheffing deelnemersstatus

5.1               De deelnemersstatus kan worden opgeheven door het bestuur indien een meerderheid van het/het voltallige bestuur vindt dat de deelnemersstatus van de desbetreffende persoon schadelijk is voor de stichting en/of ITF-Nederland.

5.2               De deelnemersstatus wordt opgeheven als er sprake is van wanbetaling van minimaal twee maandelijkse termijnen   aan lesgeld voor de stichting of wanbetaling van een jaarlijkse termijn aan ITF-Nederland.

5.3               De deelnemersstatus kan worden opgeheven indien de deelnemer herhaaldelijk in strijd met het huishoudelijk regelement handelt.

5.4               De deelnemersstatus kan worden opgeheven indien deze ervoor zorgt dat de stichting in strijd met de statuten en/of huishoudelijk reglement van ITF-Nederland handelt.

 

Artikel 6 – Lesgeld en contributie

6.1               Het lesgeld  zal jaarlijks worden vastgesteld voor één kalenderjaar.

6.2               Wijzigingen in het lesgeld zullen minimaal twee maanden voordat de wijziging van kracht is aan de desbetreffende deelnemers kenbaar worden gemaakt.

6.3               Het lesgeld wordt maandelijks geïnd per automatische incasso.

6.4               Bij U-pas houders wordt het lesgeld per halfjaar geïnd per automatisch incasso.

6.5               Bij lange periode van afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte) kan de deelnemer met het bestuur contact opnemen voor het vinden van een regeling waarbij een bepaalde vorm van deelnemersstatus kan worden behouden.

6.6               Het lesgeld kan verschillen voor  jeugd, junior en senior deelnemers.

6.7               De contributie voor lidmaatschap van ITF-Nederland zal jaarlijks door ITF-Nederland worden afgeschreven.

 

Artikel 7 – Rechten deelnemers

7.1               Na inschrijving als deelnemer van de stichting heeft elke deelnemer het recht een exemplaar van het huishoudelijk reglement te ontvangen.

7.2               Deelnemers hebben het recht om onbeperkt  deel te nemen aan voor hen bedoelde trainingen van de stichting. Aan deelname van speciale lessen  kunnen extra voorwaarden worden gesteld door het bestuur.

7.3               Deelnemers hebben het recht om deel te nemen aan wedstrijden als zij voldoen aan de voorwaarden opgesteld in het ons wedstrijdteam regelement.

7.4               Deelnemers hebben het recht om deel te nemen aan overige door de stichting georganiseerde activiteiten, tenzij door het bestuur of desbetreffende organisatoren anders is bepaald.

7.5               Deelnemers hebben het recht om declaraties  voor kosten die zij gemaakt hebben voor de stichting in te dienen bij de penningmeester.  Bij goedkeuring van de declaratie door het bestuur zal het geld binnen één maand aan deelnemer worden overgemaakt.

7.6               Deelnemers hebben het recht een aanvraag voor vergoeding van een door ITF-Nederland aangeboden cursus in te dienen bij het bestuur. Deze aanvraag wordt goedgekeurd indien een meerderheid van het bestuur deelname van de deelnemer aan de desbetreffende cursus als voldoende nuttig voor de stichting beschouwt. Na goedkeuring van de aanvraag worden de kosten van de cursus geheel of gedeeltelijk vergoed door de stichting.

7.7               Deelnemers en hun ouders/verzorgers hebben het recht en worden aangemoedigd voorstellen en klachten met betrekking tot de stichting in te dienen bij het bestuur. Het bestuur committeert zich eraan deze serieus te nemen en zo spoedig mogelijk te behandelen.

 

 

 

Artikel 8 – Plichten deelnemers

8.1               Deelnemers zijn verplicht te handelen volgens de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de stichting.

8.2               Deelnemers zijn verplicht om op de afgesproken lestijd  omgekleed in de Dojang aanwezig te zijn.

8.3               Deelnemers zijn verplicht om tijdens trainingen een dobok te dragen met band van juiste graduatie , tenzij er door de aanwezige leraar/leraren een uitzondering wordt gemaakt. Nieuwe deelnemers wordt verzocht zo snel mogelijk een dobok  aan te schaffen.

8.4               Deelnemers dienen te beschikken over eigen vuist- en voetbeschermers, een hoofd- en gebitsbeschermer en (voor jongens/mannen) een kruisbeschermer en dienen deze elke training mee te nemen.

8.5               Deelnemers zijn verplicht te groeten bij het betreden van de Dojang, aan het begin en eind van de training en bij het uitlopen van de Dojang.

8.6               Deelnemers zijn verplicht redelijke normen van fatsoen in acht te nemen en beleefdheid  tegenover de (assistent)leraar/leraren en andere deelnemers te uiten tijdens trainingen.

8.7               Deelnemers zijn verplicht om naar de (assistent)leraar/leraren te luisteren en om zijn/haar instructies zo goed mogelijk op te volgen.

8.8               Deelnemers dienen zorg te dragen op een goede manier gebruiken en opbergen van alle materiaal van de stichting.

8.9               Deelnemers zijn verplicht om redelijke  persoonlijke hygiëne te betrachten voorafgaand aan de trainingen.

8.10            Het dragen van sieraden en/of piercings door deelnemers tijdens de les is verboden, tenzij deze zijn afgeplakt.

8.11            Nagels moeten voorafgaand aan de training dusdanig zijn geknipt zodat er geen kans is dat ze verwondingen kunnen veroorzaken tijdens de training.

8.12            Deelnemers en/of hun ouders/verzorgers zijn verplicht het bestuur in kennis te stellen van wijziging van contactgegevens.

 

 

Artikel 9 – Examens en graduaties

9.1               Examens voor gubgraden worden twee keer per jaar afgenomen door leraren van de stichting.

9.2               Examens voor dangraden worden afgenomen door leraren van ITF-Nederland .

9.3               Deelnemers zijn vrij om deel te nemen aan gubgraad examens bij de stichting .

9.4               Minimaal een week voor het gubgraad examen zal door de leraar/leraren een advies over het wel of niet deelnemen daaraan worden gegeven. Dit advies is niet bindend maar wordt beschouwd als veelzeggend .

9.5               Het examensysteem dat wordt gehanteerd kan verschillen voor deelnemers van verschillende leeftijdscategorieën .

9.6               Voor senior Dan-graden zijn er eisen vanuit ITF-Nederland rondom het volgen van scheidrechter- en lerarencursussen. De stichting zal daarom deze Dan-graden alleen kunnen verlenen als ook aan deze eisen is voldaan.

9.7               Alle behaalde graduaties bij de Stichting worden erkent door ITF-Nederland en de ITF wereldbond. Voor Dan-graden moeten eenmalige registratie kosten door de deelnemer zelf worden betaald.

 

Artikel 10 – Leraren en assistent leraren

10.1            De stichting kent naast deelnemers ook (assistent) leraren.

10.2            Een leraar is een senior die door de meerderheid van het bestuur is benoemd tot leraar en die voldoet aan de eisen vastgelegd in dit artikel.

10.3            Leraren zijn in het bezit van een door ITF-Nederland goedgekeurde lerarencertificaat of streven ernaar deze zo snel mogelijk te behalen.

10.4            Leraren dienen in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG) of dienen deze zo spoedig mogelijk aan te vragen bij de gemeente.

10.5            Leraren bezitten minimaal de eerste Dan.

10.6            Leraren geven minimaal één uur per week zelfstandig les.

10.7            Leraren zijn niet ontheven van het betalen van lesgeld.

10.8            Een assistent leraar is een junior of senior deelnemer die door de meerderheid van het bestuur is benoemd tot assistent en die voldoet aan de eisen vastgelegd in dit artikel.

10.9            Assistent leraren bezitten mimimaal de vierde Gub .

10.10         Assistent leraren geven alleen les in het bijzijn van een leraar.

 

Artikel 11 – Bestuur

11.1            Het bestuur bestaat (tenminste) uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

11.2            Bestuursleden zijn minimaal 18 jaar.

11.3            Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

 1. de algemene leiding van zaken;
 2. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
 3. benoeming en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de stichting.

Taken van de voorzitter bestaan o.a. uit:

 1. het leiding geven aan en toezicht houden op het gehele clubleven;
 2. het bijeenroepen en leiden van bestuursvergaderingen, tenzij deze taak aan een ander bestuurslid is overgedragen.

Taken van de penningmeester bestaan o.a. uit:

 1. het beheren van de gelden van de stichting;
 2. het maandelijks innen van het lesgeld;
 3. bijhouden van alle ontvangsten en uitgaven;
 4. verslaggeving van de financiële toestand tijdens de laatste bestuursvergadering van het kalenderjaar;
 5. het jaarlijks maken van de begroting.

Taken van de secretaris bestaan o.a. uit:

 1. het voeren van de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;
 2. Het communiceren met de gemeente en Sportpunt Houten;
 3. het notuleren van de bestuursvergadering(en).

11.4            Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar.

11.5            Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

11.6            Door het bestuur aangebrachte wijzigingen in het huishoudelijk reglement dienen minimaal twee maanden voor inkrachttreding van de wijziging(en) aan de deelnemers van de stichting bekend worden gemaakt.

11.7            In alles waar het huishoudelijk regelement niet in voorziet beslist het bestuur in meerderheid.

 

Artikel 12 – Privacyverklaring

 

12.1          De stichting maakt gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van het functioneren van    de stichting. Welke gegevens worden verwerkt en verspreid is te vinden in onze privacyverklaring.

12.2           Alle deelnemers dienen bij hun inschrijving akkoord te gaan met onze privacyverklaring.